Hjem   Folk   Ravald


Sjur Vraker på Molde, ca.1694-1740.

Publisert: 11.03.2012

Oppdatert: 20.03.2014


Det er god grunn til å tro at Sjur Vraker på Molde er Sjur Olsen Sotåen. Ved FT-1701 står Oluf Sodaaen (50 år) oppført med 4 sønner: Steffen 9 år, Siur 7 år, Arne 4 år og Olle 1 år. Arne tok over på farsgården, Steffen giftet seg på Vågseter, Ole giftet seg på Gujord, mens Sjur slo seg til på Molde og giftet seg Marthe/Marit Jespersdatter.

Sjurs tilnavn Vraker tilsier at han var kvalitetskontrollør og jobbet på brygga - i fiskemottaket. Det er i den settingen vi treffer ham som vitne i en rettsak mellom Hans Nilsen Cimber og Jacob Mortensen Schultz. Det blir referert til et kjeftement mellom de to forannevnte over noen tømmerstokker som Cimber påstår Schultz, eller hans folk, har stjålet fra ham og solgt videre. Det er Peder Pedersen Aandahls vitnemål som gjengis detaljert, mens Peder Knudsen Malo og Sjur stort sett bare istemmer dette: "Siden blev indraabt Siur Olsen Sotaaen, som efter giorde eed forklarede eensstemmende med forrige vidner. Viste ey heller efter tilspørsel meere hvorfor det og dimitteredis.

Sitatet er hentet fra Tingprotokollen (transkribert protokoll) for Fanne otting, fra Høst-tinget holdt i oktobtor 1723 på Holsbøen i Osen. Det er bare noen få rotak over enden av Fannefjorden mellom Holsbøen og Sotåen. Det var rart om ikke Sjur var innom broren Arne på heimgarden i forbindelse med rettsaken. Poenget med referansen til rettsaken i 1722-23 er at den sier at: 1) Sjur Olsen Sotåen er i live, 2) han er i Molde og 3) han er på brygga (trolig i jobb) - der en vraker bør oppholde seg.

I Tingprotokollen 1732-40, på side 205a er Sjurs kone innstevnet på Fannetinget holdt 20 Jan 1738 på Bolsøya for å ha vært i slåsskamp med Mari Tostensdatter: "Iver Oudens: ladet stevne Marite Jesbrigtsdatter (skal være Jespersdatter), fordi hun har skieldet og slaget Mari Tostensdatter. Til vidner var indstevnt Margreta Knudsdatter Røisen og Ellen Svendsdatter som tiener Jacob Friis, paa den indstevntes veigne mødte hendes mand Siur Vrager, som paa sin Kones veigne vedtog stevnemaal. Fremstoed der først Margreta Knudsdatter som efter aflagde eed forklarede: at nest for afvigte Romsdahls marked var vidnet paa Holmem hos Capitain Schielderup da det hørte at Marit Jesbrigtsdatter sagde hende Mari Tostensdatter til, da hun tog lerredet fra hende; din Stygge troldscap, der efter slog hende med flade haande nogle slag, hvor mange viste vidnet iche. Videre var hende iche beviist, thi blev hun dimitterit og igien fremkaldet Ellen Svendsdatter, som ligeledes efter afsagde eed vandt eenstemmende med forrige vidne, viidere viste hun iche, men som Citanten med dend Citeredis, ved gode fællis mellemhandling blev forliigt ved at dend Citerede betaler til Citanten 4 rd 2 ort, blev sagen ophævet."

Det viktigste indisiet på at Sjur Vraker kom fra Sotåen, er skiftet etter ham av 05 Aug 1740 der Stephen Waagsæter og Ole Gujorden er formyndere for Sjur og Marits barn; Ole, Jesper og Ingeborg. Daniel Stephensen er enkas laugsverge. Hverken Stephen eller Ole var gift med Jespersdøtre, så de er høyst trolig formyndere som avdødes brødre.

Litt om Sjur Vrakers familie.

  • Veøy mini september 1731, s.122: "Trolovedt af mig paa Molder d 8de Ocotbr: Sivert Olsøn, Marthe Jespersd:"
  • Veøy mini desember 1731, s.124: "Fer: 2d: i Molde kirke! Copul: Siur Olsøn, Marthe Jespersdatter!"
  • Veøy mini november 1733, s.139: "Dmc 4t: Adv: I Bulsøe Kirke: Døbt Siur Vragers Barn N: Ole. Faddere: Karen Molde, Sophi Halten, Ole Skomager, Hans Skrædder, Knud Strande!"
  • Veøy mini september 1736, s.165: "Dm:19de p: Tr: i Molde kirke Døbt Siur Vrager S: Jesper. Faddere: Jens Ols: Qde, Kari Knudsd:, Johan Feldbereder, Jens ...antrøe, Niels S.. "
  • Veøy mini januar 1739, s.193: "Fest: Circumcif: Christi: I Molde K: Døbt Siur Vragers D: N: Ingeborg. Faddere: Ingeborg Castensd:, Elen Svendsd:, Anna Betntzd:, Peder Pedersøn, Knud Pedersøn!"

Sjur Vraker som fadder.

  • Veøy mini april 1736, s.161: "Molde kirke Trolovedt Peder Pedersøn, Elen Johansdatter, Spons: Søren paa Hoven, Siur Vrager."
  • Veøy mini februar 1739, s.194: "Døbt d 7de Feb: Af Hr A: Borch i Molde K: Blinde Peders d: Anna, F: Elen Knudsd:, Ane Erichsd:, Margreth Erichsd:, Rasmus Lub, Siur Vrager!"
Dette er også siste sporet jeg har funnet etter Sjur. Dødmeldingen burde stått ved årsskiftet 1739/40, men den har jeg ikke funnet.
Hans kone, ikke Sjur selv, er fadder for Just Røviks datter i mars 1740. Da er trolig Sjur død. Ved sommertinget for Fanne otting holdt på Molde 08 Jul 1740, er det en gjennomgang av husmannslista og der står det at "Siver Olsøn Vrager ved Døden avgaaen, Enken fattig."Takk til John H. Aarønes for info om skiftet etter Ole O. Gujord av 1740.
Fremstillingen kan bli oppdatert (se slik dato helt øverst). Dersom noen har kommentarer eller relevante opplysninger, så mottas disse med takk. Alle opplysninger er lest, tolket og videreformidlet etter beste evne, med alle mulige forbehold om feil. Det påhviler den enkelte et ansvar om å kvalitetsikre all informasjon som er gitt i denne fremstillingen, dersom den blir benyttet eller videreformidlet.

Publisert av R.M. Istad, Bø i Telemark Innspill? Ta kontakt!