Hjem   Folk   Ravald


Rettsaken mot Iver Lambrigtsen, Bud 1723

Publisert: 02.03.2012

Oppdatert: 11.11.2012


Utdrag av tingprotokollen fra Tornes i Vågøy otting, 12 Okt 1723

Kilde: Romsdal sorenskriveri, Tingbok 1A 09, 1722-1728, side 45b

Iver Hansen ladet ved mundtlig stevnemaal indkalde Iver Lambrigtsen for dend overlast hand imod hannem hafde begaaet. Til Provs var indstevnet Knud Rafn, Raval Jonsen, Jørgen Eriksen og Marit Hansdatter. Dend indstefnte Iver Lambrigtsen mødte for retten, og vedtog stevnemaal. Hvor paa Iver Hansen i rette lagde een memorial til Velædle og Velbr. Hr Amptmand Mustis og der paa given Velbr. Hr Amptmands resolution, begge saa liidende, der efter ærværdige Erik Bredahls attest ad dato Harøen d 8 Marti 1723. Fremdelis Jens Oudensen Widerøes attest af dato Bue d 24 Febr. 1723 af efterfølgende indhold.

Der efter blev fremkaldet Knud Rafn boende i Boe og efter aflagde Corporlige eed forklarede at udi nestafvigte febr maaned var vidnet udi Iver Hansens stuve, da Iver Lambrigtsen kom ogsaa der ind og vilde have Knud Ravn ud for dørren og førte ham ud af stuven, og da han vilde ey gaae bort, slog hand ham med Jern alen. Hvor paa Iver Lambrigtsen blev vred, og skuldede Iver Hansen for fante og kieltring. Sigende der hos een blaa trøye skal du faae af mig, og een af Jens Aagesøn, og da hand sagde dette, stoed hand bag noven imellom Jens Grans og Ravald Jonsens nøst. Og da Iver Hansen gik hen imod ham, slog hand Iver Hansen med een vedskie i ansigtet ved munden. Videre var vidnet ikke viidende, hvorfor det blev dimitterit.

Og igien fremkaldet, Ravald Jonsen, og forklarede at samme aften da Iver Hansen blev slagen, sad vidnet i sin stuve, og da hand hørte allarm, gik hand ud for dørren, da Iver Lambrigtsen gik paa vidnetz klop og manende Iver Hansen sigende: din kieltring og din fante, een blaa skal du faae af mig og een af Jens Aagesen, gik saa hen bag nøsted. Imidlertiid, mens Iver Lambrigtsen ?nde, stoed Iver Hansen stille, og da hand vilde siden gaae til ham fik hand slaget. Videre var vidnet ikke beviist, uden at hand tilforn, før dette skeede, hafde truet, at hand skulde giøre ondt. Thi blev hand liigelediis dimitterit.

Og siden fremkaldet Jørgen Eriksen som sagde sig intet af dette som indført er at være viidende, hvor for hand ogsaa blev dimitterit.

Endelig blev fremraabt Marit Hansdatter, mens som befandtis baade angivern og vidne, kunde hendes prov ikke imodtagies. Iver Lambrigtsen her paa angivde at hannem maatte gives tiid til neste Ting, paa det hand og kunde faae sine prov indført, som vare Rasmus Ingebrigtsen, som blev fordi hand ey skulde klage sig af retten overiilet, bevilget, og sagen opsat til neste ting.
Hvordan gikk det så med Iver Lambrigtsen på neste ting?

Anno 1724 d 21 Januari blev det almindelige Vaar Sage og Skatte Ting holden udi Boe fiskevæhr udi Jens Aagesen huus for Vaagøe otting, overværende Kongl. Maysts. foged Sr Børge Eeg og 8te eedsvorne laugrettes mænd nafnlig: Jon Olsen Dahlen, Torkield Sandvigen, Olle Larsen Hosta, Jetmund Olsen Sætter, Olle Eriks Sandvig, Arne Olsen Gammelsæter, Christopher Rasmuss Løvigen og Hans Christophersen Sporsem.

:
:

Anno 1724 d 21 Jan: blev sagen imellom Iver Hansen og Iver Lambrigtsen igien foretagen hvor om protcullerit foli 45. Efter 3de paaraab var Iver Lambrigtsen ikke mødt ey heller nogen paa hans vegne, ey heller forkyndede nogen hans forfald. Thi fremstod Iver Hansen og begierte dom, da paa det hand ey ved videre udhaling skulde faae leilighed til at begaae her paa stædet viidere ondt.

Blev saaledis dømt og afsagt.

De førte vidner og ærværdige Hr Erik Bredahls eedlige attest har noksom giort forklaret dend Citerede Iver Lambrigtsens uchristelige voldsomme og skarnagtige forhold og behandling med Iver Hansen, og som er at befrycte at sligt et ryggesløst menniske, om leilighed sig der til skulle begive |: som og siiges at hand skal have udlovet |: meere ulykke kand afstædkomme, da sligt at forebygge, saa og betage hannem leilighed og tiid til videre ulempe her paa stædet at foraarsage og begaae, saasom hand intet til bøders afbetalning er eyende, og dog for slig mishandling ey bør/kand gaae ustraffet bort, alt saa tilkiendes hand Iver Lambrigtsen inden tre ugers forløb at begive sig her fra stædet og Agerøens præstegield, andenstedes hen hvor hannem løfter, under behørlig straf der som hand nogen sinde efter forsagde tiid enten her paa stædet eller i bmte præstegield betrædes.
Fremstillingen kan bli oppdatert (se slik dato helt øverst). Dersom noen har kommentarer eller relevante opplysninger, så mottas disse med takk. Alle opplysninger er lest, tolket og videreformidlet etter beste evne, med alle mulige forbehold om feil. Det påhviler den enkelte et ansvar om å kvalitetsikre all informasjon som er gitt i denne fremstillingen, dersom den blir benyttet eller videreformidlet.

Publisert av R.M. Istad, Bø i Telemark Innspill? Ta kontakt!