Hjem   Folk   Ravald


Hannibal-folk i Bud.

Publisert: 27.03.2011

Oppdatert: 17.03.2017


Niels Hannibalsen Tungen var gift med Berit Olsdatter. Vi finner dem på Tungen i Bud under ekstraskatten i 1762. Niels dør 56 år gammel i april 1763, iflg kirkeboka. Han gravlegges i Bud kirke Bededagen 29 Apr 1763. Da måtte han vært født ca 1707. Skiftet av 20 Mar 1764 etter Niels Hannibalsen i Bud er mellom Berete Olsdatter og sønnen Hannibal Nielsen (ca 1719-1800). Laugsverge for enken er Størker Isaksen Waagen (Størker er Ravald Joensens svigersønn, og Størker og Chirsti Ravaldsdatter er naboer til Niels og Berit i 1762, se linken ovenfor). Skiftet slår fast slektskapet, og tilsier dermed at Niels må være født tidligere enn det som følger av dødmeldingen på ham (far allerede som 12-åring?). Dersom alderen i kirkeboka skulle vært 66 år, så er han født 1697 - uansett må det være ca 1700. I 1771 dør "Niels Hannibalsøns qvinde 78 Aar gamel", og gravlegges i Bud kirke Dominica Jubilitate den 21 Apr 1771. Berit må da være født ca 1693.

Nils Hanibalsen var fadder ved dåpen til Hans Hansen Myrens sønn Hans i Bud kirke 23 Feb 1749. De øvrige fadderne var Ole Christiansen, Marit Olsdatter Thorhauen og Ingeborg Hansdatter.

Lars Peerson og Nils Hanibalsen var forlovere for enkemannen Alv Olsen Stranden og Ane Tostensdatter Vestad. De forlovet seg torsdag 16 Nov 1752, og giftet seg i Bud kirke torsdagen 04 Jan 1753.

"Drengen" Hannibal Nielsen Tungen gifter seg med piken Ingeborg Hansdatter Myren i Bud kirke 23 Jul 1758 (3.gangs lysning på venstresiden, vielsen på høyre siden). De hadde forlovet seg lørdag den 08 Apr 1758 (samme mini, side 84, til høyre) med Find Olsøn Mÿren og Anders Hansøn Kalsnæs som forlovere. Under ekstraskatten 1762 for Bud, finner vi Hannibald Nielsen og Ingeborg Hansdatter på Mÿren.

Hannibal havner i slagsmål, og det ble reist straffesak mot overfallsmannen Henrik Størkersen i Bud under Høsttinget for Vågøy otting holdt på gården Vestad den 05 Nov 1765, s.23. "Causa 3: Fogden havde Ladet Stevne Henrich Størchersen Boe fordi han haver Slaget Hannibal Nielsen ved St: Hans tider sidste; Derom at anhøre vidner og Dom at Lide. Som vidner være under faldsmaals Straf indstevnte Størcher Isachsen. Stevnevidnerne afhiemlede Stevnemaalet endelig. Henrich Størchersen mødte ikke. Vidnet Størcher Isachsen aflagde eed og vandt hand saae Henrich havde Sine hender fast i Hannibals haar saa stærkt at han havde møie for at faae dem deraf, same gang var Hannibal blodig og Henrich vred, meere vidste han ikke thi blev han fra Retten Dimitteret. Fogden begiærede opsettelse til næste Ret, da Henrich Størchersen Lovlig forelægges.-" Saken ser ikke ut til å ha bli gjenopptatt.

Det er mer trist lesestoff angående Hannibals liv og levnet. Den 17 Jun 1767 holdes det Sommerting for Vågøy otting på gården Vestad, og nederst på side 87a tar Fogden Eeg opp hvorvidt almuen er kjent med diverse personers betalingsevne angående skattemanntallet i 1765. Her er et lite utdrag der en av disse fattigstilte er vår mann: "Udi fiskeværret Boe den usle og arme Mads Olsen og husmand Hannibal Myren. Laugrettet og Almuen forklarede at disse omførte mennisker ere saa udfattige at de umuelig kan betale det minsdste i Extra Skat, thi de har allerede i nogle aar alle sammen gaaet med Bettelstaven. På neste side heter det i fortsettelsen: "Efter Hr Borches mandtal for Boe fiskevær, Mads Olsen en Rest af 2 ort 8 s: og Hannibal Myren en Rest af 1 ort 14 s: Saa begiærede Fogden at hannem af Retten et Lovskikket Tingsvidne maatte vorde meddelt for deraf at godtgiøre at disse var arme folk og bætlere, og saadanne som Extra Skatten ej hos nogen anden kan krævs."

Hannibals kone Ingeborg dør i 1771 i en alder av 60 år, og hun gravlegges i Bud kirke, Alle helgens dag den 03 Nov 1771. Hun må da være født ca 1711.

Hannibal må ha giftet seg på nytt, for Hannibal Nielsens kone, 72 år gammel, blir gravlagt i Bud kirke 21. søndag etter Trinit: den 28 Okt 1796 (øverst til venstre). Hun må da ha vært født ca 1724. I og med at hun og Hannibal må ha giftet seg 1772 eller senere, så har de neppe etterkommere.

Hannibal Nilsen Myren og Jertrud Jacobsdatter gifter seg i Bud kirke den 08 Mai 1798. Sønnen deres Erich Hannibalsen er født i 1798 og døpt 3. søndag i faste den 11 Mar 1798. Fadderne var Lasse Mÿren, Erich Persen, Magnild Gule, Beret Persdr. Gule(?). Erich ikke blir omtalt som "uægte barn" ved dåpen, selv om han døpes to måneder før foreldrene gifter seg. Hannibal er altså ca 78 år når sønnen Erich blir unnfanget.

Hannibal Nielsen Myren, 81 år, blir gravlagt i Bud kirke 4. søndag i advent 21 Des 1800. Da må han være født ca 1719.

Ved FT-1801 for "Houen i Bud" er enken etter andre ekteskap Jertru Jacobsdatter 50 år, hennes datter fra tidligere Sara Svensdatter 4 år, og sønnen Erich 3 år. Altså må Jertrud være født ca 1751. Sønnen Erich dør i 1815, og gravlegges 16 år gammel på Hustad kirkegård 26 Nov 1815 (nederst til høyre).
Fremstillingen kan bli oppdatert (se slik dato helt øverst). Dersom noen har kommentarer eller relevante opplysninger, så mottas disse med takk. Alle opplysninger er lest, tolket og videreformidlet etter beste evne, med alle mulige forbehold om feil. Det påhviler den enkelte et ansvar om å kvalitetsikre all informasjon som er gitt i denne fremstillingen, dersom den blir benyttet eller videreformidlet.

Publisert av R.M. Istad, Bø i Telemark Innspill? Ta kontakt!